top of page

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Shoerevivr statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75315092 , hierna te noemen SR, aan opdrachtgevers voor te verrichten werkzaamheden, koop- en andere overeenkomsten.

 

definities.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en die zaken, digitale inhoud en/of diensten door SR of door een derde op basis van een regeling tussen genoemde derde en SR;

 

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 • Dag: kalenderdag;

 • Digitale content: ingevulde of verstuurde data van digitale formulieren;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het regulier afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Retourformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees Retourformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn/haar bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

artikel 1: het aanbod

 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten; 

 2. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken; 

 3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten;

 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

  • De prijs inclusief belastingen; 

  • De eventuele kosten van verzending;

  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie;

  • De beschikbare maten.

 

artikel 2: herroepingsrecht

 

 1. Bij levering van producten;

 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen;

 3. Ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping maar kan opgave van zijn reden(en) niet verplichten;

 4. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ondernemer kan, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren;
  b. als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor reguliere levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen;

 5. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd;

 6. De consument kan een overeenkomst tot levering van diensten en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden;

 7. Ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping maar kan opgave van zijn reden(en) niet verplichten;

 8. De bedenktijd zoals bedoeld in lid 4.c gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst;

 9. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

        a. Indien ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet verstrekt of het retourformulier voor herroeping niet beschikbaar stelt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig met de vorige leden van dit artikel, vastgestelde bedenktijd.

 

        b. Indien SR de informatie zoals bedoeld in het vorige lid binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument beschikbaar stelt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

artikel 3: verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking; 

 2. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen;

 3. Uitgangspunt daarbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen; 

 4. We raden je daarom aan schoenen met schone sokken te passen op zachte oppervlakken, zoals tapijt, om nieuwe slijtage te voorkomen;

 5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 1;

 6. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ondernemer hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

artikel 4: uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere wijze aan ondernemer;

 2. Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) ondernemer; 

 3. Dit is niet nodig als ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. 

 4. De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;

 5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de consument;

 7. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product; 

 8. Indien ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument de genoemde kosten moet dragen of ondernemer aangeeft de kosten voor zijn rekening te nemen, dan hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen;

 9. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de producten die nog niet gereed voor verkoop waren in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument aan ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de van de verplichting waaraan ondernemer ten tijde van de herroeping heeft voldaan, vergeleken met de volledige nakoming van de verplichting;

 10. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van producten die nog niet gereed zijn voor verkoop in een beperkt volume of beperkte hoeveelheid, indien:
  a. Ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het retourformulier voor herroeping verstrekt; of
  b. de consument tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk heeft verzocht om te beginnen met de uitvoering van de producten;

 11. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij/zij vóór de levering niet uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij/zij heeft bij het geven van zijn toestemming niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
  c. Ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd;

 12. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

artikel 5: verplichting van de ondernemer bij herroeping

 

 1. Als ondernemer het mogelijk maakt voor de consument om de melding van herroeping langs elektronische weg te verzenden, stuurt ondernemer onverwijld na ontvangst van die melding een ontvangstbevestiging;

 2. Ondernemer zal onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument ondernemer de herroeping meldt, alle betalingen van de consument terugbetalen, inclusief eventuele leveringskosten door ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product;

 3. Tenzij ondernemer aanbiedt het product af te halen, mag ondernemer wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat het product is teruggezonden, al naar gelang wat eerst valt;

 4. Voor terugbetaling gebruikt ondernemer hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 

 5. De terugbetaling is kosteloos voor de consument;

 6. ls de consument heeft gekozen voor een duurdere bezorg-methode dan de goedkoopste standaard bezorg-methode, hoeft ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

artikel 6: uitsluiting herroepingsrecht

 

Ondernemer kan de navolgende producten en/of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, echter alleen als ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling;

 3. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, in opdracht van van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder wordt gehouden tot afname van de producten, digitale inhoud en/of diensten;

 4. Overeenkomsten voor het verlenen van diensten, na volledige uitvoering van de dienst, echter alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 7. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 8. Producten die na levering door hun aard vermengd zijn met andere producten;

 9. Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een duurzame drager, echter alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

 

artikel 7: de prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld; 

 3. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw;

 7. Voor leveringen binnen de Benelux worden bezorgkosten in rekening gebracht. Daarnaast kunnen aanvullende belastingen en (douane)rechten van toepassing zijn; 

 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren;

 9. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kunnen betalingen worden geëffectueerd via een van de volgende methoden: iDeal (Nederland), Master card, Visa, GiroPay, ApplePay or Paypal. 8. Ondernemer accepteert geen cadeaubonnen van FashionCheque en WebshopGiftcard. 9. Afhankelijk van de betaalmethode kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht.

 

artikel 8: nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik; 

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantie geldt niet indien: • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

artikel 8: levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer heeft doorgegeven; 

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding;

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding;

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer;

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;

artikel 9: duur transacties: looptijd, opzegging en verlenging

 

 1. Opzegging:
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, altijd opzeggen met inachtneming van daarbij behorende opzegging regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, altijd tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van ter zake gestelde opzegging regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
  3. De consument kan de overeenkomsten zoals bedoeld in de vorige leden ontbinden:
  a. ten allen tijde en niet beperkt kunnen worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
  b. althans op dezelfde wijze als door hem tot stand is gekomen;
  c. ten allen tijde met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 1. Verlenging:
  1. Een overeenkomst die voor bepaal-de tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een be-paalde duur;
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag op-zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften;
  3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 1. Duur:
  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

artikel 10: betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;

 2. Bij verkoop van producten aan consumenten kan de consument op grond van de algemene voorwaarden nimmer gehouden worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;

 4. n geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument ken-baar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

artikel 11: klachtregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

 4. Indien de klacht niet in onderling over-leg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr);

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

bottom of page